9 та 10 березня 2019 року, на базі Луцької школи №1 відбудеться державний сертифікаційний іспит з польської мови на рівні В1,В2 для дітей та молоді (14-17р)
Ukrainian English German Polish Russian

АНГЛІЙСЬКА МОВА 

АНГЛІЙСЬКА МОВА  ДЛЯ ДІТЕЙ (10-12 р.)

Курси  англійської мови проводяться для дітей віком від 10 до 12 років від  "0" до рівня "А1/А2"

 • двічі на тиждень по 60 хв або у  суботу /неділю  по дві години (120хв+15 хв. перерви);
 • міні групи (до 5-и осіб)
 • професійні викладачі
 • місце проведення курсів: м. Луцьк, вул. Винниченка 65 (центр міста), оф. 22

Вартість одного заняття (60 хв) – 80 грн або 640 грн у місяць.

АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ МОЛОДІ (учнів 10-11 класів)

Курси  англійської мови проводяться для молоді (учнів 10 -11 класів та учнів 8-9 класів) з метою продовження навчання у  вищих навчальних закладах ЄС та або отримання міжнародного сертифікату з англійської  мови TOEFL-87 +; IELTS-5.5; FCE-A, B, C … на базі уповноважених центрів

 • двічі на тиждень по 60 хв або у  суботу /неділю  по дві години (120хв+15 хв. перерви);
 • міні групи (до 5-и осіб);
 • професійні викладачі;
 • мовні клуби/тематичні заходи.
 • місце проведення занять - м.Луцьк, вул. Винниченка 65, оф.22. (центр міста)

6 місяців та 2 тижні ( 52 години).

Щомісячний платіж складає 800 грн (за 8 занять протягом місяця - 100 грн/год) або одноразовий платіж 4680 грн (за весь курс - 90 грн/год).

 

Освітні послуги з вивчення іноземної мови/ підготовки до сертифікаційного іспиту, ТОВ ЮНЕКО ГРУП надає шляхом приєднання до публічної оферти - Договору про надання послуг із вивчення іноземної мови 

Договір про надання послуг із вивчення іноземної мови

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНЕКО ГРУП", м. Луцьк, Україна, надалі іменується Виконавець, в особі директора Вєржбіцкі Марії Олександрівни, що діє на підставі Статуту Товариства, з однієї сторони та фізична особа Замовник (тут і надалі під Замовником, мається на увазі Слухач курсів вивчення польської або англійської мови та/або підготовки до сертифікаційного іспиту, а у випадку неповноліття такого слухача- його повноважний повнолітній представник), яка своїми діями виявила намір приєднатися до цього Договору публічної оферти, надалі спільно й окремо іменовані Сторони, керуючись ст. 634 Цивільного кодексу України, уклали цей Договір про наступне:

  1. Предмет Договору.

Галузеві терміни та визначення, застосовувані в даному договорі трактуються у відповідності до норм українського законодавства, за винятком підготовки до сертифікаційного іспиту (застосовуються у тому числі норми польського законодавства, або законодавства країни за яким проводиться іспит).
1.1. Предметом договору є надання Виконавцем комплексу послуг у кількості та тривалістю визначеному на сайті uneko.com.ua у розділі «Мовні Курси, що спрямовані на освоєння Слухачем обраного рівня володіння та оплата Замовником даних послуг на умовах визначеним цим договором та розміром оприлюдненим на сайті uneko.com.ua у розділі «Мовні Курси»
1.2. Послуги надаються Слухачам у приміщені Виконавця за адресою вул. Винниченка 65, оф.22 у визначений Виконавцем та погоджений Замовником час або шляхом онлайн шляхом їх проведення у міні групах – до шести осіб або індивідуально.
1.2.1.Навчальні матеріали згідно програми входять у вартість обраного курсу та не підлягають додатковій оплаті.
1.2.1.1. У вартість курсу не включено встановлені розміри мита за здачу сертифікаційних іспитів та отримання сертифікатів.
1.3. Договір вважається укладеним з моменту відвідування Слухачем першого заняття, або ж оплати Замовником авансового платежу, згідно п.3 даного Договору. Одночасно з приєднанням до цього Договору Замовник/Слухач надає Виконавцеві право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних, що пов’язані з його виконанням, в порядку, встановленому Законом України «Про захист персональних даних».

  1. Права та обов’язки Сторін

2.1. Виконавець зобов’язується провести тестування Слухача перед початком надання послуг; своєчасно та у відповідності до розкладу та програми проводити заняття у міні групах або ж індивідуально.
2.2. Виконавець має право: змінювати час або дні навчання, попередньо повідомивши Замовника;змінювати групу викладача без попередження Замовника, якщо не змінюється час навчання та дні навчання; відмовити в укладанні Договору чи в наданні послуг за договором у разі відсутності технічної можливості надання Замовнику послуг, які ним запитуються або у разі наявності у Замовника перед Виконавцем. заборгованості за надані послуги.
2.3. Замовник/Слухач зобов’язується у повному обсязі й у терміни, визначені Договором, вносити плату за Послуги, що надаються; дотримуватися/забезпечити дотримання Правил поведінки під час занять.
2.4. Замовник/Слухач має право: користуватися Послугами Виконавця для вивчення мови відповідно до положень цього Договору; змінювати час або дні навчання за попереднім узгодженням із Виконавцем. Такі зміни можуть бути прийняті в разі наявності у Виконавця можливості забезпечити надання послуг з урахуванням таких змін.

3.Порядок оплати послуг
3.1.Послуги за даним договором підлягають оплаті шляхом внесення авансового платежу на розрахунковий рахунок Виконавця у сумі щомісячного платежу або ж вартості повного курсу, що визначена на сайті uneko.com.ua у розділі «Мовні Курси» відповідного рівня за наступними реквізитами:
Отримувач: ТОВ «ЮНЕКО ГРУП», Код ЄДРПОУ 38339459; Р.Р.: 26005055503829 у ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, Волинська філія, МФО 303440
Призначення: вказується прізвище, ім’я Слухача та найменування курсу . Наприклад Іванов І.П , англійська мова для сертифікату В2
3.2. На вимогу Замовника, Виконавцем надається відповідний рахунок та/або Акт наданих послуг.
3.3.У випадку, коли Замовник/Слухач побажав з обґрунтованих причин зупинити навчання після його початку, Виконавець зобов'язується здійснити повернення вартості сплаченого та ненаданого обсягу послуг, за винятком уже понесених видатків протягом 30 днів з дати письмового звернення Замовника.
3.4. У разі пропуску Слухачем занять без поважних причин сплачені кошти за них не повертаються. У випадку ж відсутності слухача з поважної причини – йому надаються усі навчальні матеріали, що стосуються пропущеного заняття для самостійної роботи, та додаткових 15 хв для індивідуальної роботи з викладачем.
3.5. Винятком щодо суми щомісячного платежу або ж вартості повного курсу є індивідуальні заняття. Година індивідуального заняття вартує 180 грн, якщо інше не визначене на сайті Виконавця uneko.com.ua або не погоджено Сторонами у робочому порядку.

4.Відповідальність Сторін. При невиконанні або неналежному виконанні зобов`язань щодо цього Договору, винна Сторона несе відповідальність згідно чинного законодавства України.

5. Заключні положення.
5.1. За правильність наданих/оприлюднених/заповнених документів та іншої інформації відповідальність несе Сторона, що надала/здійснила дану інформацію/дії.
5.2. Даний Договір набуває чинності та вважається прийнятим Замовником у момент здійснення платежу та діє до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.
5.3. Із всіх питань, неврегульованих даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством.