Запрошуємо на курси польської мови дітей, майбутніх абітурієнтів та дорослих!
Ukrainian English German Polish Russian

ПОЛЬСЬКА МОВА ДЛЯ ЛІКАРІВ 

        Якщо Ви плануєте скористатись правом спрощеного доступу до професії лікаря на території Республіки Польща, нострифікувати медичний диплом або ж пройти стажування у польській медичній установі- запрошуємо Вас вивчати польську мову у ТОВ ЮНЕКО ГРУП, відтепер Ліцензовоної мовної школи, - Рішення Польського Міністра Науки  і Вищої Освіти 4/DWM/2021 та Nr 41/DWM/2022

        Даний курс польської мови розрахований  на лікарів, інтернів,студентів-медиків, медичний  персонал та включає у себе вивчення польської мови на наступних рівнях:

 • від 0 до А2
 • від А2 до В1
 • від В1 до В2
 • від В2 до С1

         Перед початком курсу, викладачі ТОВ ЮНЕКО ГРУП:

 • узгоджують графік проведення занять
 • здійснюють перевірку рівня володіння польською мовою

УВАГА! ПРИЙОМ ЗАЯВОК НА ВИВЧЕННЯ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ЛІКАРІВ ПРИЗУПИНЕНО!


ПРО ПРОГРАМУ  ПОЛЬСЬКА МОВА ДЛЯ ЛІКАРІВ

ПОЧАТОК ЗАНЯТЬ
              жовтень

ФОРМА ЗАНЯТЬ 

наочно, у офісі ТОВ ЮНЕКО ГРУП по вул. Винниченка 65 №22, м. Луцьк 

.
он-лайн, якщо швидкість вашого інтернету рівна або більше 2 МБіт/с.
 СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ЗАНЯТЬ
 • граматика польської мови
 • лексика  польської мови
 • розмовна мова
 • письмо
 • підготовку  до здачі іспиту з польської мови у Головній  Медичні Палаті (Naczelna Izba Lekarska):
  1. - диктант та каліграфія;
  2. -розуміння почутого тексту ( шляхом відповіді на тести);
  3. -читання та розуміння  тексту медичного спрямування (шляхом читання та дачі відповідей на поставлені запитання);
  4. -перевірка рівня володіння медичною термінологією ( напр. відтворити ситуацію лікар – пацієнт шляхом рольової гри)
 КІЛЬКІСТЬ ЗАНЯТЬ НА ТИЖДЕНЬ                  від 2 до 4 раз на тиждень
          ТРИВАЛІСТЬ ОДНОГО ЗАНЯТТЯ        
    60 хвилин; 90 хвилин
 ВАРТІСТЬ ОДНОГО ЗАНЯТТЯ  
 • 230 грн (3 - 5 осіб)
 • 280 грн (2 особи)
 • 400 грн (індивідуальні заняття)
 ОПЛАТА ЗА ЗАНЯТТЯ

  авансовим платежем  у кінці місяця

  у кінці місяця, згідно кількості проведених занять
 ТРИВАЛІСТЬ ПРОГРАМИ


               від 8 місяців до 2 років .

               Програма охоплює 592 години, з яких:  

 • від 0 до В1 – 324 години
 • від В1 до В2 – 108 годин
 • від В2 до С1 – 160 годин

           

  ПІД ЧАС НАВЧАННЯ

 

без додаткової оплати забезпечуємо:

 • підручниками  та матеріалами, що спеціально розроблені нашими викладачами за даною Програмою навчання;
 • профільними матеріалами, що спрямовані на комплексну підготовку до здачі Державного Лікарського Іспиту (Lekarski Egzamin Państwowy)
щомісячний моніторинг успішності
  РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЄННЯ ПРОГРАМИ

Рівень володіння В2 

достатній для отримання права  спрощеного доступу до професії лікаря на території Республіки Польща, початку процедури нострифікації медичного диплому, а також  проходження стажування, профільних медичних курсів

 Рівень володіння С1

 забеспечує максимальну підготовку  до здачі іспиту з польської мови у Головній  Медичні Палаті (Naczelna Izba Lekarska) та Державного Лікарського Іспиту (Lekarski Egzamin Państwowy)

   

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЬ ОНЛАЙН  НА КУРС ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ 

 деталі за телефонами: +38 (066) 88 55 659, +38 (096) 122 90 70

 

Освітні послуги з вивчення польської мови, ТОВ ЮНЕКО ГРУП надає шляхом приєднання до публічної оферти - Договору про надання послуг із вивчення польської мови за курсом "Польська мова для лікарів"

 

Договір про надання послуг із вивчення польської мови за програмою "Польська мова для лікарів"

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЮНЕКО ГРУП”, м. Луцьк, Україна, надалі іменується Виконавець, в особі директора Вєржбіцкі Марії Олександрівни, що діє на підставі Статуту Товариства,   з однієї сторони та фізична особа Замовник (тут і надалі під Замовником, мається на увазі Слухач або ж повноважний повнолітній представник Слухача Курсу/Програми), яка своїми діями виявила намір приєднатися до цього Договору публічної оферти, надалі спільно й окремо іменовані Сторони, керуючись ст. 634 Цивільного кодексу України, уклали цей Договір про наступне:

§1.Предмет Договору

 1. Галузеві терміни та визначення, застосовувані в даному договорі трактуються у відповідності до норм українського законодавства, за винятком підготовки до  іспиту/співбесіди (застосовуються у тому числі норми польського законодавства, або законодавства країни за яким проводиться іспит/співбесіда).
 2. Предметом договору є надання Виконавцем комплексу послуг у кількості та тривалістю визначеному на сторінці даного сайту unekostudy.com у розділі "КУРСИ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ", що спрямовані на освоєння Слухачем Курсу/Програми "Польська мова для лікарів" та оплата Замовником даних послуг на умовах визначеним цим договором та Актом приєднання до такого Договору публічної оферти.
 3. Послуги надаються Слухачам у приміщені Виконавця за адресою вул. Винниченка 65, оф.22 у визначений Виконавцем та погоджений Замовником час та /або проведенням онлайн  занять. Заняття проводяться у міні групах (3 - 5 осіб), для 2 осіб та індивідуальні.
 4. Навчальні матеріали згідно програми входять у вартість обраного курсу та не підлягають додатковій оплаті.
 5. Договір вважається укладеним з моменту підписання Акту приєднання до публічної оферти .
 6. Одночасно з приєднанням до цього Договору Замовник/Слухач надає Виконавцеві право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних, що пов’язані з його виконанням, в порядку, встановленому Законом України «Про захист персональних даних».

§2.Права та обов’язки Сторін

 1. Виконавець зобов’язується провести тестування Слухача перед початком надання послуг; своєчасно та у відповідності до розкладу  проводити заняття у міні групах або ж індивідуально.
 2. Виконавець має право: змінювати час або дні навчання, попередньо повідомивши Замовника та/ або Слухача; змінювати групу викладача без попередження Замовника, якщо не змінюється час навчання та дні навчання; відмовити в укладанні Договору чи в наданні послуг за договором у разі відсутності технічної можливості надання Замовнику послуг, які ним запитуються або у разі наявності у Замовника перед Виконавцем. заборгованості за надані послуги.
 3. Замовник/Слухач зобов’язується у повному обсязі й у терміни, визначені Договором, вносити плату за Послуги, що надаються; дотримуватися/забезпечити дотримання Правил поведінки під час занять.
 4. Замовник/Слухач має право: користуватися Послугами Виконавця для вивчення мови відповідно до положень цього Договору; змінювати час або дні навчання за попереднім узгодженням із Виконавцем. Такі зміни можуть бути прийняті в разі наявності у Виконавця можливості забезпечити надання послуг з урахуванням таких змін.

§3.Порядок оплати послуг

 1. Послуги за даним договором підлягають оплаті шляхом: авансового платежу, або ж  згідно виставленого рахунку Виконавцем, відповідно до кількості проведених занятьу слухача/учня, не пізніше 03 числа наступного місяця, що слідує за датою виставлення такого рахунку- фактури.
 2. Реквізити Виконавця: ТОВ «ЮНЕКО ГРУП», Код  ЄДРПОУ  38339459  р/р  UA363052990000026009000801537 у ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, Волинська філія, МФО 303440. У Призначенні платежу вказується прізвище, ім’я Слухача  або ж номер рахунку- фактури
 3. У випадку, коли Замовник/Слухач побажав з обґрунтованих причин зупинити навчання після його початку, Виконавець зобов’язується здійснити повернення вартості сплаченого та ненаданого обсягу послуг, за винятком уже понесених видатків, протягом 30 днів з дати письмового звернення Замовника.
 4.  У разі пропуску Слухачем занять без поважних  причин, сплачені кошти за них не повертаються. У випадку ж  відсутності слухача з поважної причини – йому надаються усі навчальні матеріали, що стосуються пропущеного заняття для самостійної роботи, та додаткових 15 хв для індивідуальної роботи з викладачем.

§4.Відповідальність Сторін

 1. При невиконанні або неналежному виконанні зобов`язань щодо цього Договору, винна Сторона несе відповідальність згідно чинного законодавства України.

§5. Заключні положення
 За правильність наданих/оприлюднених/заповнених документів та іншої інформації відповідальність несе Сторона, що надала/здійснила  дану інформацію/дії.
Даний Договір набуває чинності та вважається прийнятим Замовником у момент здійснення платежу та діє до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.
 Із всіх питань, неврегульованих даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством.

 

 

ТОВ ЮНЕКО ГРУП
вул.Винниченка 65, офіс 22,
м. Луцьк, Україна 43006
+38 0997956771
+38 0961229070
+38 0934348805