Запрошуємо на курси польської мови дітей, майбутніх абітурієнтів та дорослих!
Ukrainian English German Polish Russian

i

ПОЛЬСЬКА МОВА ДЛЯ БІЗНЕСУ 

       Якщо Ви знаєте основи польської мови, і Вас цікавить поліпшення навичок спілкування з зовнішньо - економічними партнерами - пропонуємо  курс ділової польської мови  у ТОВ ЮНЕКО ГРУП, відтепер Ліцензовоної мовної школи - Рішення Польського Міністра Науки і Вищої Освіти 4/DWM/2021 та Nr 41/DWM/2022

         Перед початком курсу, викладачі ТОВ ЮНЕКО ГРУП:

        - узгоджують графік проведення занять

        - здійснюють перевірку рівня володіння польською мовою


 •   ПОЛЬСЬКА МОВА ДЛЯ БІЗНЕСУ
  ФОРМА ЗАНЯТЬ 

  наочно, у офісі ТОВ ЮНЕКО ГРУП по вул. Винниченка 65 №22, м. Луцьк 

  .
  он-лайн, якщо швидкість вашого інтернету рівна або більше 2 МБіт/с.
   СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ЗАНЯТЬ
  • граматика  та лексика  польської мови
  • розмовна мова
  • письмо
  • впровадження та закріплення лексики зі сфер: менеджменту, маркетингу, фінансів, реклами, ЗЕД
  • мовні завдання, що тісно пов'язані з бізнес-ситуаціями
  • акцент на розвиток мовної компетенції з точки зору ділового листування, ведення переговорів, здійснення презентацій
   КІЛЬКІСТЬ ЗАНЯТЬ НА ТИЖДЕНЬ                  2 або 3 рази
            ТРИВАЛІСТЬ ОДНОГО ЗАНЯТТЯ        
      60 хвилин
   ВАРТІСТЬ ОДНОГО ЗАНЯТТЯ  
  • 230 грн (3 - 5 осіб)
  • 280 грн (2 особи)
  • 400 грн (індивідуальні заняття)
   ОПЛАТА ЗА ЗАНЯТТЯ

  авансовим платежем  у кінці місяця

    у кінці місяця, згідно кількості проведених занять
   ТРИВАЛІСТЬ ПРОГРАМИ
                від 2 до 6 ти місяців  (Програма охоплює 40 - 60 годин)
    ПІД ЧАС НАВЧАННЯ
   забезпечуємо підручниками  та матеріалами, що спеціально розроблені нашими викладачами за даною Програмою навчання (без додаткової оплати)

                                     

  ЗАРЕЄСТРУВАТИСЬ ОНЛАЙН  НА КУРС ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ 

   деталі за телефонами: +38 (066) 88 55 659, +38 (096) 122 90 70

   

 

Освітні послуги з вивчення польської мови, ТОВ ЮНЕКО ГРУП надає шляхом приєднання до публічної оферти - Договору про надання послуг із вивчення польської мови за програмою "Польська мова для бізнесу"

Договір про надання послуг із вивчення польської мови за програмою "Польська мова для бізнесу"

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЮНЕКО ГРУП”, м. Луцьк, Україна, надалі іменується Виконавець, в особі директора Вєржбіцкі Марії Олександрівни, що діє на підставі Статуту Товариства,   з однієї сторони та фізична особа Замовник (тут і надалі під Замовником, мається на увазі Слухач або ж повноважний повнолітній представник Слухача Курсу/Програми), яка своїми діями виявила намір приєднатися до цього Договору публічної оферти, надалі спільно й окремо іменовані Сторони, керуючись ст. 634 Цивільного кодексу України, уклали цей Договір про наступне:

§1.Предмет Договору

 1. Галузеві терміни та визначення, застосовувані в даному договорі трактуються у відповідності до норм українського законодавства, за винятком підготовки до  іспиту/співбесіди (застосовуються у тому числі норми польського законодавства, або законодавства країни за яким проводиться іспит/співбесіда).
 2. Предметом договору є надання Виконавцем комплексу послуг у кількості та тривалістю визначеному на сторінці даного сайту unekostudy.com у розділі "КУРСИ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ", що спрямовані на освоєння Слухачем Курсу/Програми "Польська мова для бізнесу" та оплата Замовником даних послуг на умовах визначеним цим договором та Актом приєднання до такого Договору публічної оферти.
 3. Послуги надаються Слухачам у приміщені Виконавця за адресою вул. Винниченка 65, оф.22 у визначений Виконавцем та погоджений Замовником час та /або проведенням онлайн  занять. Заняття проводяться у міні групах (3 - 5 осіб), для 2 осіб та індивідуальні.
 4. Навчальні матеріали згідно програми входять у вартість обраного курсу та не підлягають додатковій оплаті.
 5. Договір вважається укладеним з моменту підписання Акту приєднання до публічної оферти .
 6. Одночасно з приєднанням до цього Договору Замовник/Слухач надає Виконавцеві право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних, що пов’язані з його виконанням, в порядку, встановленому Законом України «Про захист персональних даних».

§2.Права та обов’язки Сторін

 1. Виконавець зобов’язується провести тестування Слухача перед початком надання послуг; своєчасно та у відповідності до розкладу  проводити заняття у міні групах або ж індивідуально.
 2. Виконавець має право: змінювати час або дні навчання, попередньо повідомивши Замовника та/ або Слухача; змінювати групу викладача без попередження Замовника, якщо не змінюється час навчання та дні навчання; відмовити в укладанні Договору чи в наданні послуг за договором у разі відсутності технічної можливості надання Замовнику послуг, які ним запитуються або у разі наявності у Замовника перед Виконавцем. заборгованості за надані послуги.
 3. Замовник/Слухач зобов’язується у повному обсязі й у терміни, визначені Договором, вносити плату за Послуги, що надаються; дотримуватися/забезпечити дотримання Правил поведінки під час занять.
 4. Замовник/Слухач має право: користуватися Послугами Виконавця для вивчення мови відповідно до положень цього Договору; змінювати час або дні навчання за попереднім узгодженням із Виконавцем. Такі зміни можуть бути прийняті в разі наявності у Виконавця можливості забезпечити надання послуг з урахуванням таких змін.

§3.Порядок оплати послуг

 1. Послуги за даним договором підлягають оплаті шляхом: авансового платежу, або ж  згідно виставленого рахунку Виконавцем, відповідно до кількості проведених занятьу слухача/учня, не пізніше 03 числа наступного місяця, що слідує за датою виставлення такого рахунку- фактури.
 2. Реквізити Виконавця: ТОВ «ЮНЕКО ГРУП», Код  ЄДРПОУ  38339459  р/р  UA363052990000026009000801537 у ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, Волинська філія, МФО 303440. У Призначенні платежу вказується прізвище, ім’я Слухача  або ж номер рахунку- фактури
 3. У випадку, коли Замовник/Слухач побажав з обґрунтованих причин зупинити навчання після його початку, Виконавець зобов’язується здійснити повернення вартості сплаченого та ненаданого обсягу послуг, за винятком уже понесених видатків, протягом 30 днів з дати письмового звернення Замовника.
 4.  У разі пропуску Слухачем занять без поважних  причин, сплачені кошти за них не повертаються. У випадку ж  відсутності слухача з поважної причини – йому надаються усі навчальні матеріали, що стосуються пропущеного заняття для самостійної роботи, та додаткових 15 хв для індивідуальної роботи з викладачем.

§4.Відповідальність Сторін

 1. При невиконанні або неналежному виконанні зобов`язань щодо цього Договору, винна Сторона несе відповідальність згідно чинного законодавства України.

§5. Заключні положення
 За правильність наданих/оприлюднених/заповнених документів та іншої інформації відповідальність несе Сторона, що надала/здійснила  дану інформацію/дії.
Даний Договір набуває чинності та вважається прийнятим Замовником у момент здійснення платежу та діє до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.
 Із всіх питань, неврегульованих даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством.

 

ТОВ ЮНЕКО ГРУП
вул.Винниченка 65, офіс 22,
м. Луцьк, Україна 43006
+38 0997956771
+38 0961229070
+38 0934348805