Запрошуємо на курси польської мови дітей, майбутніх абітурієнтів та дорослих!
Ukrainian English German Polish Russian

 ПІДГОТОВКА ДО ІСПИТУ З ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ

 

          Якщо Ви плануєте отримати державний сертифікат з польської мови на рівні В2 або В1 Komisji Państwowej, - запрошуємо Вас на спеціалізований курс з підготовки до державного сертифікаційного  іспиту у ТОВ ЮНЕКО ГРУП, відтепер Ліцензовоної мовної школи, - Рішення Польського Міністра Науки і Вищої Освіти 4/DWM/2021 та Nr 41/DWM/2022

        Даний курс підготовки до іспиту  відбувається згідно Програми погодженої Міністерством Науки і Вищої Освіти Польщі та Державною Комісією зі справ підтвердження польської мови (Państwowa Komisja) та призначений для:

 • абітурієнтів, що планують навчатись у Польщі
 • осіб, що планують отримати карту сталого побуту або ж польське громадянство
 • наукових працівників, котрим для присвоєння наукового ступеню необхідний сертифікат В2, що засвідчує рівень володіння іноземною мовою
 • а також тим особам, хто вже вивчав польську мову та хоче отримати офіційне підтвердження здобутих знань. Адже лише державною сертифікаційною комісією  - Państwowa Komisja do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego видається  сертифікат, що підтверджує знання польської мови як іноземної на підставі результатів складеного іспиту в уповноважених центрах. Ніякі інші підтвердження, сертифікати, дипломи та інші документи, отримані після проходження навчання в будь-якій школі/університеті- не мають юридичної сили і є лише інформаційним підтвердженням самого факту вивчення польської мови.

          Щоб успішно скласти державний іспит, важливо добре підготуватися. Саме тому ТОВ ЮНЕКО ГРУП, пропонує курс підготовки до державного іспиту з польської мови, за яким удосконалюються знання на  рівнях: В1, В2.  Перед початком курсу, викладачі ТОВ ЮНЕКО ГРУП:

 • здійснюють перевірку рівня володіння польською мовою
 • визначення співвідношення — вже знаю / необхідно вивчити (довчити)
 • узгоджують графік проведення занять

ПРО ПРОГРАМУ ПІДГОТОВКИ ДО СЕРТИФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ З ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ

ПОЧАТОК ЗАНЯТЬ
 за два місяці до дат планованого проведення іспиту.

ТОВ ЮНЕКО ГРУП проводить державний сертифікаційний іспит, з польської мови як іноземної на рівнях В1,В2 для молоді (14-17 років) та рівнях В1, В2 для дорослих (від 18 років). Іспит відбувається за участі Головного Екзаменатора з Державної Комісії Республіки Польща та Наших Викладачів, що акредитовані польським Міністерством Науки і Вищої Освіти та уповноважені приймати такі державні сертифікаційні іспити!
ФОРМА ЗАНЯТЬ

наочно, у офісі ТОВ ЮНЕКО ГРУП по вул. Винниченка 65 №22, м. Луцьк
он-лайн, якщо швидкість вашого інтернету рівна або більше 2 МБіт/с.
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ЗАНЯТЬ - побудована на стандартах екзаменаційних вимог, формою і правилами проведення письмового та усного іспиту

- виконання завдань, які полягають у перевірці навичок письма та усного мовлення на підставі таких критеріїв:

 •    зміст, розвернутість, форма, композиція
 •    граматична правильність
 •    лексика
 •    стиль
 •    орфографія і пунктуація
 •    мовна правильність (дотримання граматичних, лексичних і стилістичних норм, а також правильності вимови)

- розвиток умінь вкладатись у відведений екзаменаційний час

- індивідуальна робота з аналізу, оцінки та зосередженню на допущених помилках.

КІЛЬКІСТЬ ЗАНЯТЬ НА ТИЖДЕНЬ від 2 до 4 раз на тиждень
ТРИВАЛІСТЬ ОДНОГО ЗАНЯТТЯ
  60 хвилин
ВАРТІСТЬ ОДНОГО ЗАНЯТТЯ
 • 180 грн (3 - 5 осіб)
 • 230 грн (2 особи)
 • від 300 грн до 400 грн (індивідуальні заняття)
ОПЛАТА ЗА ЗАНЯТТЯ

авансовим платежем у кінці місяця

 у кінці місяця, згідно кількості проведених занять
ТРИВАЛІСТЬ ПРОГРАМИ


  від 1 до 2 місяців. Загальною кількістю 20 годин 

ПІД ЧАС НАВЧАННЯ
 забезпечуємо необхідними матеріалами (без додаткової оплати)
здійснюємо моніторинг успішності засвоєння матеріалу
ПО ЗАКІНЧЕННЮ Сертифікат з польської мови як іноземної (Certyfikat Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego), виданий Державною Комісією зі справ підтвердження польської мови (Państwowa Komisja) на підставі проведеного іспиту у ТОВ ЮНЕКО ГРУП

          Якщо  у Вас недостатній рівень володіння польською мовою , Ви можете його удосконалити (або ж вивчити з "0"), скориставшись пропозицією  ТОВ ЮНЕКО ГРУП:

 


ЗАРЕЄСТРУВАТИСЬ ОНЛАЙН  НА КУРС ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ 

 деталі за телефонами: +38 (066) 88 55 659, +38 (096) 122 90 70

 


 

Приклад сертифікату Państwowej Komisji

 

 

Освітні послуги з вивчення іноземної мови/ підготовки до сертифікаційного іспиту, ТОВ ЮНЕКО ГРУП надає шляхом приєднання до публічної оферти - Договору про надання послуг із підготовки до сертифікаційного іспиту

Договір публічної оферти про надання послуг із підготовки до сертифікаційного іспиту з польської мови

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЮНЕКО ГРУП”, м. Луцьк, Україна, надалі іменується Виконавець, в особі директора Вєржбіцкі Марії Олександрівни, що діє на підставі Статуту Товариства, з однієї сторони та фізична особа Замовник (тут і надалі під Замовником, мається на увазі Слухач/учень або ж повноважний повнолітній представник Слухача/учня ПРОГРАМИ), яка своїми діями виявила намір приєднатися до цього Договору публічної оферти, надалі спільно й окремо іменовані Сторони, керуючись ст. 634 Цивільного кодексу України, уклали цей Договір про наступне:

§1.Предмет Договору

 1. Галузеві терміни та визначення, застосовувані в даному договорі трактуються у відповідності до норм українського законодавства, за винятком підготовки до сертифікаційного іспиту (застосовуються у тому числі норми польського законодавства, або законодавства країни за яким проводиться іспит).
 2. Предметом договору є надання Виконавцем комплексу послуг у кількості та тривалістю визначеному на сторінці даного сайту unekostudy.com у розділі "КУРСИ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ", що спрямовані на освоєння Слухачем/учнем відповідного рівня володіння з метою успішної здачі іспиту та оплата Замовником даних послуг на умовах визначеним цим договором та Актом приєднання до такого Договору публічної оферти.
 3. Послуги надаються Слухачам у приміщені Виконавця за адресою вул. Винниченка 65, оф.22 у визначений Виконавцем та погоджений Замовником час та /або проведенням онлайн занять. Заняття проводяться у міні групах (3 - 5 осіб), для 2 осіб та індивідуальні.
 4. Навчальні матеріали згідно програми входять у вартість обраного курсу та не підлягають додатковій оплаті.
 5. У вартість курсу не включено встановлені платежі та мита, що пов"язані зі здачею сертифікаційних іспитів та отриманням сертифікатів.
 6. Договір вважається укладеним з моменту підписання Акту приєднання до публічної оферти .
 7. Одночасно з приєднанням до цього Договору Замовник/Слухач надає Виконавцеві право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних, що пов’язані з його виконанням, в порядку, встановленому Законом України «Про захист персональних даних».

§2.Права та обов’язки Сторін

 1. Виконавець зобов’язується провести тестування Слухача перед початком надання послуг; своєчасно та у відповідності до розкладу та Програми проводити заняття у міні групах або ж індивідуально.
 2. Виконавець має право: змінювати час або дні навчання, попередньо повідомивши Замовника та/ або Слухача/учня; змінювати групу викладача без попередження Замовника, якщо не змінюється час навчання та дні навчання; відмовити в укладанні Договору чи в наданні послуг за договором у разі відсутності технічної можливості надання Замовнику послуг, які ним запитуються або у разі наявності у Замовника перед Виконавцем. заборгованості за надані послуги.
 3. Замовник/Слухач зобов’язується у повному обсязі й у терміни, визначені Договором, вносити плату за Послуги, що надаються; дотримуватися/забезпечити дотримання Правил поведінки під час занять.
 4. Замовник/Слухач має право: користуватися Послугами Виконавця для вивчення мови відповідно до положень цього Договору; змінювати час або дні навчання за попереднім узгодженням із Виконавцем. Такі зміни можуть бути прийняті в разі наявності у Виконавця можливості забезпечити надання послуг з урахуванням таких змін.

§3.Порядок оплати послуг

 1. Послуги за даним договором підлягають оплаті шляхом: авансового платежу, або ж згідно виставленого рахунку Виконавцем, відповідно до кількості проведених занятьу слухача/учня, не пізніше 03 числа наступного місяця, що слідує за датою виставлення такого рахунку- фактури.
 2. Реквізити Виконавця: ТОВ «ЮНЕКО ГРУП», Код ЄДРПОУ 38339459 р/р UA363052990000026009000801537 у ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, Волинська філія, МФО 303440. У Призначенні платежу вказуєтьсяпрізвище, ім’я Слухача/учня або ж номер рахунку- фактури
 3. У випадку, коли Замовник/Слухач побажав з обґрунтованих причин зупинити навчання після його початку, Виконавець зобов’язується здійснити повернення вартості сплаченого та ненаданого обсягу послуг, за винятком уже понесених видатків, протягом 30 днів з дати письмового звернення Замовника.
 4. У разі пропуску Слухачем занять без поважних причин, сплачені кошти за них не повертаються. У випадку ж відсутності слухача з поважної причини – йому надаються усі навчальні матеріали, що стосуються пропущеного заняття для самостійної роботи, та додаткових 15 хв для індивідуальної роботи з викладачем.

§4.Відповідальність Сторін

 1. При невиконанні або неналежному виконанні зобов`язань щодо цього Договору, винна Сторона несе відповідальність згідно чинного законодавства України.

§5. Заключні положення
За правильність наданих/оприлюднених/заповнених документів та іншої інформації відповідальність несе Сторона, що надала/здійснила дану інформацію/дії.
Даний Договір набуває чинності та вважається прийнятим Замовником у момент здійснення платежу та діє до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.
Із всіх питань, неврегульованих даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством.

 

 

ТОВ ЮНЕКО ГРУП
вул.Винниченка 65, офіс 22,
м. Луцьк, Україна 43006
+38 0997956771
+38 0961229070
+38 0934348805